Program

#deň 1

15 November
2023
16:00
Čo sa dá reálne urobiť v zdravotnej starostlivosti o utečencov? 
Úvaha lekára, Tenenet o.z. - SPOT ON Banská Bystrica
Andrii Kamenchuk

Iryna Kulchenko

Yuliia Smelianska

Olena Nosatchenko
16:15
Poskytovanie služieb MHPSS v krízových situáciách
Budovanie siete služieb MHPSS
Mgr. Zuzana Nováková, zástupkyňa Oddelenia nadrezortnej koordinácie, Kancelária ministerky zdravotníctva SR

Koordinácia a spolupráca reakcií pri utečeneckej kríze prostredníctvom MHPSS
Stylianos Kostas a Carmen Garcia, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov

Krízové intervencie a MHPSS na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni
Radovan Bránik, Modrý anjel

Integrácia služieb duševného zdravia s primárnou starostlivosťou, budovanie kapacít pre zdravotnú starostlivosť, ktorá by slúžila utečencom a hostiteľským komunitám aj mimo krízy.
Jozef Šuvada,  Riadiaca rada Svetovej zdravotníckej organizácie
17:15

Prestávka

17:30
Prevádzkovanie komplexných služieb MHPSS pre utečencov a hostiteľské komunity na národnej úrovni - príklady dobrej praxe
Pětr Nawka, psychiater a psychoterapeut

Jana Hurová, Združenie pre duševné zdravie - Integra o.z.

Olexia Basarab, Ukrajinský dom Žilina

Jakub Radoslav Braník, Modrý anjel

19:00
Záver prvého dňa konferencie
19:30

večera a
networking

Okrúhly stôl: Rozhovory o poskytovaní služieb so zameraním na práva a potreby zraniteľných osôb so zdravotným postihnutím

#deň 2

16 November
2023
09:30
Definovanie bezpečnej a efektívnej cesty k službám MHPSS pre klientov (World Cafe formát)
Na mieru vytvorené komunitné aktivity MHPSS pre utečencov a hostiteľské komunity
Marika Bošela Siekelová, Tenenet o.z.

Intervencie pre tých, ktorí prežili rodovo podmienené alebo domáce násilie, obete obchodovania s ľuďmi
Petra Olšanská a Tomáš Koňuch, Tenenet o.z.

Deti utečencov v ústavnej starostlivosti
Radoslav Dráb, Úsmev ako dar, pobočka Východné Slovensko a Zakarpatská Ukrajina

Klienti s problémami duševného zdravia – špecializované služby a prevencia samovrážd
Jana Galátová, Tenenet o.z.
10:30
Aktivácia miestnych, regionálnych a národných kapacít na poskytovanie služieb.

Dáta a digitalizácia odporúčacích ciest na podporu optimalizácie mechanizmov poskytovania služieb.

Začlenenie MHPSS do systémov civilnej ochrany a havarijného manažmentu.
(World Cafe formát)
Aplikácia štandardov a metodík na kontrolu kvality a optimalizáciu poskytovania služieb pre prístup a efektívnu podporu pre postihnuté obyvateľstvo
Michaela Guldanová, expertka na komunitnú koordináciu krízových intervencií na úrovni samospráv a mesta

Digitalizovaná správa prípadov na podporu poskytovania služieb MHPSS: nástroje, výzvy a ponaučenia
Gabriel Filkász, Tenenet o.z.

Hotovostné a iné formy pomoci osobám s obmedzeným prístupom k zdrojom (programy cash finančnej pomoci, podpora bývania, podpora integrácie)
Karina Trofimova, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
11:30

prestávka

12:00
Záverečné slovo – Ako ďalej?

Úvahy o výzvach a riešeniach identifikovaných na národnej úrovni v kontexte reakcie na utečencov

Definovanie kľúčových komponentov budúcej reakcie
13:00

Záver konferencie,
obed

Obed s právnikmi: Podpora transpozície rámcov poskytovania služieb MHPSS do slovenskej legislatívy, štandardov súvisiacich s ochranou a ľudskými právami

Róbert Dobrovodský (ombudsman, verejný ochranca práv)

World Café formát

World Café je efektívny a flexibilný formát, ktorý uľahčuje dialóg vo veľkých skupinách. Je to užitočný nástroj na získanie predstavy o tom, aké otázky je potrebné hlbšie preskúmať a ponúka možnosť tému rozobrať z rôznych perspektív.

Sedem princípov tvoriacich základ metódy World Café – nastavenie kontextu, preskúmanie dôležitých otázok, zapojenie každého účastníka/účastníčky, spájanie rozdielnych perspektív, vnímanie vzorov a postrehov, zdieľanie objavov skupiny – budú tvoriť základ pre diskusiu účastníkov počas druhého dňa konferencie.

Registračný formulár

Registrácia

Kontakt na organizátora

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na
konferencia@tenenet.sk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram